Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mawusinsɛn kpo Agbazamɛgandidó Kpo

Mawusinsɛn kpo Agbazamɛgandidó Kpo

Lɔnyiji-fɔnkan yihun ka nɔ wà ɖagbe nú mɛ à? Ganji, amɔ̌, nú è sɔ́ jlɛ́ dó nǔ ɖěɖee na zɔ́n bɔ kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é na syɛn lɛ é wu ɔ, é sɔ nǔ kaka ɖé ǎ. (1Ti 4:8) Enɛ wu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ Klisanwun lɛ ni ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó lɔnyiji-fɔnkan yihun lɛ wu.

KPƆ́N ÐIÐE CICAVÍ TƆN NǓ E A ÐÓ NA TUÙN DÓ LƆNYIJI-FƆNKAN YIHUN LƐ WU É Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NUKANBYƆ ELƆ LƐ:

  1. 1. Nǔwukpíkpé tɛ lɛ lɔnyiji-fɔnkan yihun lɛ didá ka sixu zɔ́n bɔ mǐ ɖó?

  2. 2. Nǔ atɔn tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na tuùn nú lɔnyiji-fɔnkan yihun alɔkpa ɖé na wà ɖagbe nú mǐ alǒ gbɔ?

  3. 3. Nɛ̌ Ðɛhan 11:5 ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá gbeta lɔnyiji-fɔnkan yihun alɔkpa e mǐ na kpɔ́n lɛ é kpo ɖěɖee mǐ na da lɛ é kpo tɔn kɔn gbɔn?

  4. 4. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán Filipunu lɛ 2:3 kpo Nǔnywɛxó 16:18 kpo ɖò lee mǐ nɔ da lɔnyiji-fɔnkan yihun lɛ gbɔn é kɔn gbɔn?

  5. 5. Sɔgbe xá Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɔ, nɛ̌ Filipunu lɛ 1:10 ka nɔ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ nyi alɔ nú hwenu gegě zinzan dó kpɔ́n alǒ da lɔnyiji-fɔnkan yihun lɛ gbɔn?