Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ asú kpo asì kpo lɛ ka sixu hɛn alɔwliwli yetɔn lidǒ gbɔn?

Wemafɔ: Efɛ 5:33

Hweɖevonu: Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu kplɔ́n vǐ lɛ bɔ ye na nyí vǐ jɔ vǐ lɛ gbɔn?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu kplɔ́n vǐ lɛ bɔ ye na nyí vǐ jɔ vǐ lɛ gbɔn?

Wemafɔ: Nùx 22:6

Hweɖevonu: Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu nyì alɔ nú tagba lɛ gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu nyì alɔ nú tagba lɛ gbɔn?

Wemafɔ: Nùx 4:5, 6

Hweɖevonu: Fitɛ mǐ ka sixu mɔ nùnywɛ e na d’alɔ mǐ ayihɔngbe ayihɔngbe é ɖè?