Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 12-13

‘Mi Xɔ Akwɛ Hú Gboli Mɔkpan’

‘Mi Xɔ Akwɛ Hú Gboli Mɔkpan’

12:6, 7

Xó tɛ lɛ ka lɛlɛ̌ dó xó e Jezu ɖɔ ɖò Luki 12:6, 7 mɛ é? Ðò wemafɔ 4gɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ xà ɖɔ Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ma ɖi xɛsi nú mɛ ɖěɖee sixu klán gbè xá ye, alǒ tlɛ sixu hu ye lɛ é ó. Jezu ɖò nǔ sɔ́ nú ahwanvu tɔn lɛ nú gbeklanxamɛ e ye na wá kpannukɔn ɖò nukɔnmɛ é wɛ. É na jiɖe ye ɖɔ Jehovah sɛntɔ́ ɖokpo ɖokpo xɔ akwɛ ɖò nukún Tɔn mɛ, bɔ É kún na lɔn nú ye na ɖò wuvɛ̌ mɛ kaka sɔyi ó.

Nɛ̌ mɛ e doya na wɛ è ɖè lɛ é sín nǔ ka sixu ɖu ayi mǐtɔn mɛ Jehovah ɖɔhun gbɔn?

Fitɛ mǐ ka sixu mɔ wɛn yɔyɔ̌ lɛ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖěɖee yì ganxó ɖó nùɖiɖi yetɔn wu lɛ é wu ɖè?

Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo nabi wɛ ɖò ganxó?