Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

23-29 Juillet

LUKI 12-13

23-29 Juillet
 • Han 4 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Xɔ Akwɛ Hú Gboli Mɔkpan”: (Cɛju 10)

  • Lk 12:6​—Mawu tlɛ nɔ wɔn xɛví kpɛví kpɛví lɛ ǎ (“gboli lɛ” tinmɛ ɖevo dó Lk 12:6 jí, nwtsty)

  • Lk 12:7​—Tuùn e Jehovah tuùn mǐ céɖécéɖé é xlɛ́ ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun (“ɖa nabi e ɖò ta nú mi ɔ ɖesu ɔ, Mawu tuùn bǐ” tinmɛ ɖevo dó Lk 12:7 jí, nwtsty)

  • Lk 12:7​—Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ (cl-EG 241 akpá. 4-5)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Lk 13:24​—Etɛ ka nyí tinmɛ akpágbánúmɛ Jezu tɔn tɔn? (“Mi dó gǎn ɖesu” tinmɛ ɖevo dó Lk 13:24 jí, nwtsty)

  • Lk 13:33​—Etɛwu Jezu ka ɖɔ xó enɛ? (“é sɔgbe ɖɔ” tinmɛ ɖevo dó Lk 13:33 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 12:22-40

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Enɛ gudo hǔn, ylɔ̌ mɛ ɔ wá kplé.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn bo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 185 akpá. 4-5

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 116

 • Ye Cí Xɔ Mɛ Có, È ka Wɔn Ye Ǎ: (Cɛju 15) Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, mi ɖɔ xó dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí:

  • Ninɔmɛ vɛwǔ tɛ lɛ wɛnjlatɔ́ atɔn lɛ ka ɖí xwi xá?

  • Nɛ̌ Jehovah ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi kún wɔn ye ó gbɔn?

  • Tagba lɛ ɖò finɛ có, nɛ̌ wɛnjlatɔ́ lɛ ka kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ gbɔn? Nɛ̌ enɛ ka dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

  • Nɛ̌ a ka sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛxomɔ alǒ wɔ̌nɖowǔnanɔ e ɖò agun towe mɛ lɛ é gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 30

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 5 kpo Ðɛ Kpo