Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 10-11

Lǒ E È Dó Dó Samalíinu Nɔzo Ðagbe ɔ Wu É

Lǒ E È Dó Dó Samalíinu Nɔzo Ðagbe ɔ Wu É

10:25-37

Jezu dó lǒ enɛ dó na xósin nú nùkanbyɔ elɔ: “Mɛ̌ ka nyí nɔzo ce?” (Lk 10:25-29) É tuùn ɖɔ ‘gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ’ kaka jɛ Samalíinu lɛ kpo Kosi lɛ kpo jí na wá byɔ agun Klisanwun tɔn mɛ. (Jn 12:32) Lǒ enɛ kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ɖó na dó gǎn tawun, bo na ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ, kaka jɛ mɛ ɖěɖee gbɔn vo nú ye tawun lɛ é jí.

KANBYƆ HWIÐÉE ÐƆ:

  • ‘Etɛ un ka nɔ lin dó nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖěɖee gosin aca ɖevo mɛ lɛ é wu?’

  • ‘Mɛ ɖěɖee kpo nyì kpo ɖó aca ɖokpo ɔ lɛ é wɛ un ka nɔ zán hwenu xá hugǎn à?’

  • ‘Un ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ un ɖó wanyiyi ɖaxó, gbɔn gǎndido bo na tuùn Klisanwun hàtɔ́ ɖěɖee gosin ninɔmɛ ɖevo mɛ lɛ é d’eji gblamɛ à?’ (2Kɔ 6:13)

Mɛ̌ un ka sixu ylɔ b’ɛ . . .

  •  na w’azɔ̌ xá mì ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ?

  •  na wá ɖu nǔ xá mì?

  •  na wá gɔ́ nú xwédo ce ɖò Sinsɛn-Biblo xwédo tɔn e ja é hwenu?