Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛwu Wǔ Ðiɖó Zɔ ka Ðò Taji? (Mi 4:2)

Etɛwu Wǔ Ðiɖó Zɔ ka Ðò Taji? (Mi 4:2)

Lǒ e è dó dó Samalíinu nɔzo ɖagbe ɔ wu é flín mǐ ɖɔ Jehovah kún nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ó, bo lɛ́ jló ɖɔ mǐ ni nɔ ‘wà ɖagbe nú mɛ lɛ bǐ,’ kaka jɛ mɛ ɖěɖee ma ɖò sìn ɖokpo ɔ mɛ, ɖó sinmɛ agbaza tɔn ɖokpo ɔ, nyí akɔ ɖokpo ɔ, ɖò akɔta ɖokpo ɔ mɛ, alǒ ɖò sinsɛn ɖokpo ɔ mɛ xá mǐ ǎ lɛ é jí.​—Ga 6:10; Mɛ 10:34.

KPƆ́N VIDEO ETƐWU WǓ ÐIÐÓ ZƆ KA ÐÒ TAJI? Ɔ (MI 4:2), ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Micée 4:2 tinmɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò togun Mawu tɔn mɛ ɖò égbé é?

  • Etɛ ka nyí wǔ ɖiɖó zɔ sín tinmɛ? Etɛwu é ka ɖò taji?

  • Nɛ̌ Nǔɖexlɛ́mɛ 13:16, 17 ka xlɛ́ ɖɔ tuto toxóɖiɖɔ tɔn gbɛ̀ ɔ tɔn ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá wà nǔ dó linlin mǐtɔn kpo nǔwiwa mǐtɔn lɛ kpo wu gbɔn?

Nǔ atɔn tɛ lɛ ka sixu vɔ́da nú wǔ e mǐ ɖó zɔ é?