Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

16-22 Juillet

LUKI 10-11

16-22 Juillet
 • Han 100 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Lǒ E È Dó Dó Samalíinu Nɔzo Ðagbe ɔ Wu É”: (Cɛju 10)

  • Lk 10:29-32​—Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé kpo Levíi ví ɖé kpo d’alɔ Jwifu hagbɛ̌ yetɔn e ajotɔ́ lɛ xò kpò é ǎ [Xò “Ali E Gosin Jeluzalɛmu Bo Yì Jeliko É” video dó Lk 10:30 jí, nwtsty.] (w02-EG 1/9 16-17 akpá. 14-15)

  • Lk 10:33-35​—Samalíinu ɖé ɖè wanyiyi xlɛ́ nya e è xò kpò é ɖò ali jiwǔ ɖé nu (“Samalíinu ɖé,” “ɖó ami kpodo vɛ̌ɛn kpo akpà lɛ mɛ n’i, lobo bla,” “Xwé e gbè alitanu lɛ nɔ yì nɔ é” tinmɛ ɖevo lɛ dó Lk 10:33, 34 jí, nwtsty)

  • Lk 10:36, 37​—Mǐ ɖó na nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ lɛ bǐ, é na nyí mɛ ɖěɖee kpo mǐ kpo ɖò sìn ɖokpo ɔ mɛ lɛ é, ɖó sinmɛ agbaza tɔn ɖokpo ɔ lɛ é, nyí akɔ ɖokpo ɔ lɛ é, alǒ akɔta ɖokpo ɔ mɛ nu lɛ é kɛɖɛ ǎ (w98-EG 1/7 31 akpá. 2)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Lk 10:18​—Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè hwenu e é ɖɔ nú ahwanvu tɔn 70 lɛ ɖɔ: “Un mɔ Satáan, bɔ é jɛ ayǐ sín jixwé, jǐ kɛwun ɖɔhun” é? (“Un mɔ Satáan, bɔ é jɛ ayǐ sín jixwé, jǐ kɛwun ɖɔhun” tinmɛ ɖevo dó Lk 10:18, nwtsty; w08-EG 15/3 31 akpá. 11)

  • Lk 11:5-9​—Etɛ nùjlɛdonǔwu nya kanɖodonǔwutɔ́ ɔ tɔn ka kplɔ́n mǐ dó ɖɛxixo wu? (“Xɔ́ntɔn, nya wɔxúxú atɔn nú mì,” “Gbɔ tagba dó nú mì,” “gbè e é ma jó ǎ wu” tinmɛ ɖevo lɛ dó Lk 11:5-9 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 10:1-16

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nǔ e mɛ lɛ nɔ ɖɔ dó gbɛ́ wɛn ɔ ɖò xá mitɔn mɛ é ɖé.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nú we ɖɔ nǔ ɖu wɛ emi ɖè.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN