Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 21:6–23:49

Axɔsuɖuɖu ɔ Na Nyí Mɛ E Ðó Acɛ Ðò Sɛ́n Linu É Tɔn

Axɔsuɖuɖu ɔ Na Nyí Mɛ E Ðó Acɛ Ðò Sɛ́n Linu É Tɔn
XLƐ́

Jezu wɛ nyí “mɛ e ɖó acɛ ɖò sɛ́n linu” bo na ɖu axɔsu bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Ezekiyɛli tɔn na jɛnu é.

  • Bǐ 49:10

    Mɛ e sín kúnkan mɛ Mɛsiya ɔ gosin é

  • 2Sa 7:12, 16

    ɖɔ axɔsuɖuto tɔn na nɔ ayǐ kaka sɔyi

  • Mt 1:16

    Matie slɛ́ kúnkan e mɛ Jezu gosin é kaka wá mɛ elɔ jí

Etɛ gbeta e kɔn Jehovah wá ɖɔ emi na sɔ́ Jezu ɖó axɔsuzinkpo jí ɖò sɛ́n linu é ka kplɔ́n we dó wǔ tɔn?