Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ Mawu ka nɔ nyí?

Wemafɔ: Ðɛ 83:18, nwt

Hweɖevonu: Jijɔ Jehovah tɔn tɛ ka ɖò taji hugǎn?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Jijɔ Jehovah tɔn tɛ ka ɖò taji hugǎn?

Wemafɔ: 1Jn 4:8

Hweɖevonu: Nɛ̌ a ka sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ a ka sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn?

Wemafɔ: Jn 17:3

Hweɖevonu: Jehovah ka ɖɔ nǔ e sɔgudo hɛn nu é nú mǐ à?