Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 9-11

“Gbè Ðokpo ɔ Wɛ Gbɛtɔ́ lɛ Bǐ Nɔ Dó”

“Gbè Ðokpo ɔ Wɛ Gbɛtɔ́ lɛ Bǐ Nɔ Dó”

11:1-4, 6-9

Ðò Babɛli ɔ, Jehovah wlú gbè dó nu nú gbɛtɔ́ tótlítɔ́ lɛ bɔ ye gbakpé ayikúngban ɔ jí. Égbé ɔ, é ɖò mɛ wɔbuwɔbu e gosin tò lɛ bǐ kpo gbè lɛ bǐ kpo mɛ lɛ é xokplé wɛ, bɔ ye nɔ dó “gbè mímɛ́ ɖé” bonu “ye bǐ ni dó sixu ylɔ́ nyikɔ Jehovah tɔn, bo sɛn ɛ alɔ ɖò alɔ mɛ.” (Sof 3:9, nwt; Nǔ 7:9) “Gbè mímɛ́” enɛ wɛ nyí nǔgbo e kúnkplá Jehovah kpo linlin tɔn lɛ kpo bo ɖò Biblu mɛ é.

Gbè ɖevo kplɔnkplɔn nɔ byɔ nǔ hú xókwín yɔyɔ̌ lɛ hinhɛn dó tamɛ kpowun. É nɔ byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n ali e nu è nɔ lin tamɛ ɖè é ɖevo. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ ɖò gbè mímɛ́ nǔgbo ɔ tɔn kplɔ́n wɛ ɔ, é nɔ huzu linlin mǐtɔn lɛ. (Hlɔ 12:2) Azɔ̌ gbè bǐ gbè tɔn ɖé wɛ, bo nɔ d’alɔ togun Mawu tɔn, bɔ é nɔ nɔ bǔ.—1Kɔ 1:10.