Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ kpo Tlati lɛ kpo Gbɔn É

Lee È Sixu Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ kpo Tlati lɛ kpo Gbɔn É

Sín janvier 2018 ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú lɛ nɔ ɖò akpa Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema tɔn jí. È ko dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ sɔ́ ayi ɖó xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ lɛ jí hugǎn wema lɛ xwíxwlé ye kpowun. Bo na dó d’alɔ wɛnjlatɔ́ lɛ bonu ye na jla ali e nu ye nɔ xwlé wɛn ɔ mɛ ɖè é ɖó ɔ, è sɔnǔ nú video xóɖɔɖókpɔ́ lɛ sín kpɔ́ndéwú tɔn lɛ, bɔ ye nɔ xlɛ́ lee è na zán Biblu kɛɖɛ dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖé gbɔn é. Amɔ̌, ɖiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ mǐ kún sɔ́ ɖó na nɔ zán wema lɛ hwenu e mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè é ó à? Ðebǔ lɔ ǎ! Ði kpɔ́ndéwú ɔ, tlati lɛ sixu nyí azɔ̌wanú ɖagbe e mǐ sixu zán dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖé é. Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú e bɔ d’ewu é hwenu e mǐ ɖò tlati lɛ ɖebǔ zán wɛ é:

  1. Xà nǔkanbyɔ e ɖò wexwɛ nukɔntɔn tlati ɔ tɔn jí é kpo xósin lɛ kpo nú xwétɔ́ ɔ.

  2. Xlɛ́ ɛ xósin e Biblu na é ɖò wexwɛ wegɔ́ ɔ sín aga. Enyi é ɖó hwenu hǔn, xà nǔ e ɖò tlati ɔ mɛ lɛ é ɖé lɛ bo ɖɔ xó dó ye jí xá ɛ.

  3. Zě tlati ɔ nú xwétɔ́ ɔ bo dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni xà ee kpò é hwenu e na nyɔ́ n’i é.

  4. Cobonu a na jó xwétɔ́ ɔ dó hǔn, xlɛ́ ɛ nǔkanbyɔ e ɖò akpáxwé “Etɛ A ka Lin Dó Nǔkanbyɔ Elɔ Wu?” glɔ́ é, bo bló tuto xá ɛ bonu mi na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xósin e Biblu na é jí hweɖevonu.

Enyi a lɛkɔ yì hǔn, ɖɔ xó dó xósin ɔ jí xá ɛ, bo lɛ́ jó nǔkanbyɔ ɖevo dó bonu mi na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ d’eji hweɖevonu. A sixu sɔ́ nǔkanbyɔ e ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí é ɖé, alǒ ee ɖò wema e è dó gesí ɖò tlati ɔ gudo é mɛ é ɖé. Xwlé alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! alǒ wema nǔkplɔnkplɔn tɔn e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mɛ lɛ é ɖé mɛ ɔ hwenu e é jɛxa é.