Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 21-22

“Lee Aklunɔ Jló Gbɔn ɔ, Ni Bo Nyí Mɔ̌”

“Lee Aklunɔ Jló Gbɔn ɔ, Ni Bo Nyí Mɔ̌”

21:8-14

Pɔlu mɔ ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖò ali xlɛ́ emi wɛ ɖɔ emi ni yì Jeluzalɛmu, fí e yajiji ɖò te kpɔ́n emi ɖè é. (Mɛ 20:22, 23) Enɛ wu ɔ, hwenu e Klisanwun ayi ɖagbenɔ lɛ savo n’i ɖɔ é ni ma yì ó é ɔ, é ɖɔ: “Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mi ɖò avǐ ya wɛ bo ɖò ayi gbadó nú mì wɛ mɔ̌?” (Mɛ 21:13) Mǐ ɖó na túntún awakanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbeɖé, bonu ye na gɔn yeɖée bǐ zé jó ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ ǎ.