Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Kplɔ́n Mǐ Bonu Mǐ Na Kpé Nukún Dó Xwédo Mǐtɔn Wu

Jehovah Kplɔ́n Mǐ Bonu Mǐ Na Kpé Nukún Dó Xwédo Mǐtɔn Wu

Etɛ lɛ asú kpo asì kpo lɛ ka sixu kplɔ́n ɖò Tɔ́ yetɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah gɔ́n, b’ɛ na d’alɔ ye bɔ ye na kpé nukún dó vǐ yetɔn lɛ wu b’ɛ na kpa ye? Kpɔ́n Abilio Amorim kpo Ulla Amorim kpo sín video Jehovah Kplɔ́n Mǐ Bonu Mǐ Na Kpé Nukún Dó Xwédo Mǐtɔn Wu ɔ, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Nɛ̌ yɔkpɔvumɛ yetɔn ka d’alɔ ye bɔ ye kpé nukún dó vǐ yeɖesunɔ tɔn lɛ wu ganji gbɔn?

  • Nǔ ɖagbe tɛ lɛ vǐ yetɔn lɛ ka flín dó yɔkpɔvumɛ yedɛɛ lɛ tɔn wu?

  • Nɛ̌ Abilio kpo Ulla kpo ka tɛ́n kpɔ́n bo zán Sɛ́nflínmɛ 6:6, 7 gbɔn?

  • Etɛwu ye ma ka nɔ ɖɔ nǔ e vǐ yetɔn lɛ na wà lɛ é nú ye kpowun ǎ?

  • Nɛ̌ ye ka d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn ɖò gbɛzán yetɔn mɛ gbɔn?

  • Etɛ lɛ ye ka sɔ́ dó savɔ̌, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ yetɔn lɛ hwebǐnu ɖɔ ye ni nya sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn gbé? (bt-EG 178 akpá. 19)