Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Pɔlu Dókú nú Mawu Bɔ Wǔ Yá Ɛ’

‘Pɔlu Dókú nú Mawu Bɔ Wǔ Yá Ɛ’

Hwenu e agun e ɖò Hlɔma é sè ɖɔ Pɔlu jawě é ɔ, gbɛ̌ta nɔví sunnu lɛ tɔn ɖé zɔn ali nú kilomɛtlu 64 mɔ̌ bo yì kpé é. Nɛ̌ wanyiyi mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn yetɔn ka wà ɖagbe nú Pɔlu sɔ? “Ee Pɔlu mɔ ye ɔ, é dókú nú Mawu, bɔ wǔ yá ɛ.” (Mɛ 28:15) È tuùn ɖɔ Pɔlu nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú agun e é nɔ ba kpɔ́n lɛ é có, ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ e é nyí gantɔ́ ɖé é ɔ, é wɛ nyí mɛ e è dó wusyɛn lanmɛ na é.—2Kɔ 13:10.

Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn égbé tɔn lɛ nɔ gosin agun ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo. Lee é nɔ nyí gbɔn nú mɛ Mawu tɔn lɛ bǐ é ɔ, hweɖelɛnu ɔ, nǔ nɔ cikɔ nú ye, ado nɔ hu ye, bɔ awakanmɛ nɔ lɛ́ kú ye. Hweɖevonu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn kpo asì tɔn kpo na wá ba agun towe kpɔ́n é ɔ, etɛ lɛ a ka sixu wà dó d’alɔ ye bɔ wǔ na yá ye, bonu mi na dó sixu “na akɔ́nkpinkpan [mi]ɖée”?—Hlɔ 1:11, 12.

  • Nɔ yì kplé kúnnuɖegbé tɔn lɛ tɛnmɛ. Enyi wɛnjlatɔ́ lɛ dó gǎn bo ɖu aklunɔzán gbla bǔnɔ ɔ sín vivǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ. (1Tɛ 1:2, 3; 2:20) A sixu nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ ɖò sun e mɛ é na wá ba agun ɔ kpɔ́n é. A ka sixu na nyikɔ, bo na w’azɔ̌ xá é kpo asì tɔn kpo ɖò kúnnuɖegbé, alǒ enyi é nyɔ́ bló ɔ, ye mɛ ɖokpo na kplá we bɔ mi na yì kplɔ́n Biblu xá mɛɖé à? Enyi ye w’azɔ̌ xá wɛnjlatɔ́ vovo lɛ, kaka jɛ mɛ yɔyɔ̌ lɛ, alǒ mɛ ɖěɖee nɔ mɔ ɖɔ emi kún nyɔ́ wɛnɖagbe jla ganji ó lɛ é jí ɔ, é nɔ víví nú ye.

  • Nɔ yí jonɔ yetɔn. A ka sixu sɔnǔ nú fí e ye na dɔ́ é, alǒ nǔ e ye na ɖu é ɖé à? Enɛ nɔ ɖexlɛ́ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ kpo asì tɔn kpo ɖɔ a yí wǎn nú ye. Ye nɔ ɖó nukún nǔ gɛnnyii ǎ.—Lk 10:38-42.

  • Nɔ ɖótó alixlɛ́mɛ tɔn lɛ kpo wěɖexámɛ tɔn lɛ kpo bo wà nǔ sɔgbe xá. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ nɔ d’alɔ mǐ kpo wanyiyi kpo, bonu mǐ na mɔ lee mǐ sixu hɛn sinsɛnzɔ́ mǐtɔn nú Jehovah kpɔ́n te d’eji gbɔn é. Hweɖelɛnu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ é ni ɖè wě syɛnsyɛn xá mɛ. (1Kɔ 5:1-5) Enyi mǐ nɔ setónú, bo nɔ lɛ́ hwíhwɛ́ mǐɖée ɔ, é nɔ víví n’i.—Eb 13:17.

  • Nɔ ɖè nǔsumɛnukúnmɛ xlɛ́. Ðɔ nú nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn kpo asì tɔn kpo ɖɔ gǎn e dó wɛ ye ɖè é nɔ hɛn lè wá nú we. Hwiɖesunɔ sixu yì ɖɔ nú ye, alǒ wlan wema ɖé sɛ́dó ye.—Kolo 3:15.