Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 27-28

Pɔlu Dó Tɔjihun Yì Hlɔma

Pɔlu Dó Tɔjihun Yì Hlɔma

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Pɔlu nyí gantɔ́ ɖé có, é ɖó Mawuxóɖiɖɔ te kpɔ́n ǎ. Hwenu e é ɖò tɔjihun ɔ mɛ é ɔ, é ɖɔ Mawuxó nú tɔjihunkúntɔ́ lɛ kpo tomɛyitɔ́ gbɛ̌ tɔn lɛ kpo. É ɖò wɛn ɖɔ hwenu e tɔjihun gba dó è ɖò Maluti gudo é ɔ, é gbɔn yɛkan enɛ mɛ bo ɖekúnnu nú mɛ ɖěɖee é gbɔ azɔn na lɛ é. Ee é wá Hlɔma b’ɛ ɖó azǎn atɔn kpowun gudo é ɔ, é ylɔ́ Jwifu nukúnɖeji lɛ kplé bo na mɔ tɛn dó ɖɔ Mawuxó nú ye. Xwè we e é bló ɖò gankpá mɛ lɛ é hwenu ɔ, é ɖɔ Mawuxó nú mɛ e wá ba ɛ kpɔ́n lɛ é bǐ.

Enyi ninɔmɛ ɖebǔ na bo tlɛ nɔ sú ali dó we ɔ, etɛ a ka sixu wà dó jla wɛnɖagbe ɔ?