Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 25-26

Pɔlu Vɔ́ Hwɛ Ylɔ́ Ðò Sezáa Gɔ́n Bo Lɛ́ Ðekúnnu nú Axɔsu Elodu Aglipa

Pɔlu Vɔ́ Hwɛ Ylɔ́ Ðò Sezáa Gɔ́n Bo Lɛ́ Ðekúnnu nú Axɔsu Elodu Aglipa

25:11; 26:1-3, 28

Nǔgbo wɛ ɖɔ ado ɖó na hu mǐ dó nǔ e mǐ na ɖɔ hwenu e è na “kplá [mǐ] yì tokpɔngán lɛ kpodo axɔsu lɛ kpo nukɔn” é wu ǎ có, mǐ ɖó na ‘ɖò gbesisɔmɛ hwebǐnu bo na jɛhun dó’ nǔ e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè é jí, hwenu e mɛɖebǔ na byɔ ɖɔ mǐ ni tinmɛ nú emi é. (Mt 10:18-20; 1Pi 3:15) Enyi gbeklánxámɛtɔ́ lɛ tɛ́n kpɔ́n bo na ‘zán sɛ́n dó xò daka’ mǐ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn gbɔn?—Ðɛ 94:20.

  • Mǐ nɔ zán acɛ e mǐ ɖó ɖò sɛ́n linu é dó jɛhun dó wɛnɖagbe ɔ jí.—Mɛ 25:11

  • Mǐ nɔ ɖè sísí xlɛ́ hwenu e mǐ ɖò xó ɖɔ nú gǎn lɛ wɛ é.—Mɛ 26:2, 3

  • Enyi ali hun nú mǐ ɔ, mǐ nɔ tinmɛ lee wɛnɖagbe ɔ hɛn lè wá nú mǐ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo gbɔn é.—Mɛ 26:11-20