Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 10-11

Jezu Fá Kɔ nú Mɛ

Jezu Fá Kɔ nú Mɛ

11:28-30, nwt

“Agbanhɛnkpo ce vɛ́ hɛn ǎ”

Ðó Jezu nyí xwlɛkpatɔ́ ɖé wutu ɔ, é tuùn lee è nɔ kpa agbanhɛnkpo ɖé gbɔn é ganji, vlafo è nɔ lɛ́ avɔ alǒ anyǔ dó bonu é na dó sixu nyɔ́ zán. Hwenu e mǐ yí gbè nú agbanhɛnkpo Jezu tɔn, é wɛ nyí ɖɔ mǐ yí gbè bá huzu ahwanvu tɔn ɖò baptɛm mǐtɔn hwenu é ɔ, azɔ̌ kpinkpɛn ɖé mɛ wɛ mǐ dó ta nɛ, amɔ̌, azɔ̌ enɛ wiwa nɔ fá kɔ nú mɛ bo nɔ lɛ́ hɛn nyɔna gègě wá.

Nyɔna tɛ lɛ a ka ko mɔ sín hwenu e a yí gbè nú agbanhɛnkpo Jezu tɔn é?