Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

1-7 Janvier

MATIE 1-3

1-7 Janvier
 • Han 14 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Axɔsuɖuto Jixwé Tɔn Ko Sɛya”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Matie Tɔn ɔ.]

  • Mt 3:1, 2​—Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ jla ɖɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn sín Axɔsu sɔgudo tɔn na wá zaanɖé (“jla,” “Axɔsuɖuto,” “Axɔsuɖuto jixwé tɔn,” “ko sɛya” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 3:1, 2 jí, nwtsy*)

  • Mt 3:4​—Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé, bo sɔ́ éɖée bǐ jó dó wà jlǒ Mawu tɔn (“Nǔ E Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ Nɔ Dó lɛ É kpo Lee É Cí É Kpo,” “Wɛn,” “Wǐin Akú” fɔtóo lɛ dó Mt 3:4 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 1:3​—Etɛwu è ka sixu ko slɛ́ nyɔnu atɔ́ɔ́n gɔ́ nú daagbo daagbo Jezu tɔn lɛ ɖò Matie sín wema mɛ? (“Tamáa” tinmɛ ɖevo dó Mt 1:3 jí, nwtsty)

  • Mt 3:11​—Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ è ɖó na nylɔ́ mɛ dó sìn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò baptɛm hwenu? (“bló baptɛm nú mi” tinmɛ ɖevo dó Mt 3:11 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 1:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 72

 • Sinsɛnzɔ́ 2017 Tɔn Sín Gbeɖiɖó: (Cɛju 15) Xóɖiɖɔ e mɛxo agun tɔn ɖé na xwlé mɛ é. Xà wema-sɛ́dó-mɛ e gosin alaxɔ mɛ bo kàn sinsɛnzɔ́ xwè e wá yì é tɔn sín gbeɖiɖó é, enɛ gudo hǔn, kàn nǔ byɔ wɛnjlatɔ́ e a ko cyan jɛ nukɔn, bɔ ye ɖu lè bunɔ ɖé lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖò xwè e wá yì é mɛ lɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 2

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 137 kpo Ðɛ Kpo

[Nǔ E È Ðɔ Ðò Dò É]

Wema elɔ ko ɖè ɖò Fɔngbe mɛ ǎ. A sixu mɔ tinmɛ ɖevo enɛ lɛ ɖò Alɔdlɛndonǔ Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema Tɔn Lɛ (mwbr) mɛ (yì jw.org jí, bo zín WEMA LƐ > KPLÉ SÍN AZƆ̌WEMA LƐ)