È ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ ɖò Monrovia kpá ɖò Libéria

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Janvier 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó lee Biblu ɖò taji ɖò égbé gbɔn é wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

‘Axɔsuɖuto Jixwé Tɔn Ko Sɛya’

Jaan zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé, bo sɔ́ éɖée bǐ jó dó wà jlǒ Mawu tɔn. Égbé ɔ, gbɛ̀ e bɔkun é zinzan na d’alɔ mǐ lɔ bɔ mǐ na wà azɔ̌ gègě ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nùkplɔnmɛ E Ðò Mawuxó E Jezu Ðɔ Ðò Só Jí É Mɛ lɛ É

Etɛ ka nyí tinmɛ è tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn tɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ɖuɖu sín aca mǐtɔn na kpɔ́n te?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Yì Dóhwɛ Gbɔ Xá Nɔzo Towe Hwɛ̌: Gbɔn Nɛ̌ É?

Etɛ Jezu ka kplɔ́n mɛ dó kancica e ɖò fífámɛninɔ xá nɔzo mɛtɔn kpo sinsɛn-biblo e Mawu yí gbè na é kpo tɛntin é wu?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Axɔsuɖuto ɔ Ni Nɔ Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn

Etɛ ka ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ dó nukɔn ɖò nǔ ɖěɖee mǐ sixu xoɖɛ bo byɔ lɛ é mɛ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ado Ma Sɔ́ Hu Mi Ðě Ó

Ðò xóɖiɖɔ nukúnɖeji e Jezu xwlé mɛ ɖò só jí é mɛ ɔ, etɛ ɖɔ wɛ é ka ɖè hwenu e é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ado ni ma sɔ́ hu ye ɖě ó é?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jezu Yí Wǎn nú Mɛ Lɛ

Hwenu e Jezu gbɔ azɔn nú mɛ lɛ é ɔ, é ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́, amɔ̌, nǔ e ɖò taji hugǎn é wɛ nyí ɖɔ é ɖó wanyiyi ɖaxó nú mɛ ɖevo lɛ bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá ye.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jezu Fá Kɔ nú Mɛ

Hwenu e mǐ yí gbè nú agbanhɛnkpo Jezu tɔn, é wɛ nyí ɖɔ mǐ yí gbè bá huzu ahwanvu tɔn ɖò baptɛm mǐtɔn hwenu é ɔ, azɔ̌ kpinkpɛn ɖé mɛ wɛ mǐ dó ta nɛ, amɔ̌, azɔ̌ enɛ wiwa nɔ fá kɔ nú mɛ bo nɔ lɛ́ hɛn nyɔna gègě wá.