Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 12-14

Akɔjijɛ E Kan We É Ðé

Akɔjijɛ E Kan We É Ðé

12:1-3; 13:14-17

  • Jehovah jɛ akɔ ɖé xá Ablaxamu, b’ɛ nyí dodónú e sɔgbe ɖò sɛ́n linu é ɖé nú Axɔ́suɖuto jixwé tɔn

  • É cí ɖɔ akɔjijɛ enɛ bɛ́ azɔ̌ ɖò 1943 J.H.M. tɔn, hwenu e Ablaxamu dó asá Eflati Tɔ̀ ɔ, ee é xwè Kanáa é ɖɔhun

  • Akɔjijɛ ɔ na kpó ɖò azɔ̌ wà wɛ kaka jɛ hwenu e Axɔ́suɖuto Mɛsiya tɔn ɔ na sú kún dó nú kɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ, bo na hɛn nyɔna wá nú hɛ̌nnu e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ é

Jehovah dó nú Ablaxamu ɖó nǔɖiɖi ɖaxó e é ɖó é wu. Nú mǐ ɖi nǔ nú akpá e Jehovah dó lɛ é ɔ, nyɔna tɛ lɛ mǐ ka na mɔ ɖó akɔjijɛ Ablaxamu tɔn wu?