Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 15-17

Jehovah Huzu Nyikɔ Ablamu kpo Salayíi kpo Tɔn: Etɛwu?

Jehovah Huzu Nyikɔ Ablamu kpo Salayíi kpo Tɔn: Etɛwu?

17:1, 3-5, 15, 16

Jehovah mɔ nǔ jɛ dò ɖebǔ ɖɔ dó Ablamu wu ǎ. Hwenu e Jehovah ɖò akpá e É dó nú Ablamu é tinmɛ n’i d’eji wɛ é ɔ, é huzu nyikɔ é kpo Salayíi kpo tɔn, bɔ nyikɔ enɛ lɛ tinmɛ nǔ e ɖò na jɛ wɛ ɖò sɔgudo é.

Sɔgbe xá nyikɔ yetɔn lɛ sín tinmɛ ɔ, Ablaxamu huzu tɔ́ nú akɔta wɔbuwɔbu lɛ bɔ Sala huzu nɔgbó nú axɔ́su lɛ.

  • Ablaxamu

    Tɔ́ Mɛ Wɔbuwɔbu ɖé Tɔn

  • Sala

    Axɔ́ví

Mǐ sixu ɖɔ nyikɔ e è na na mǐ ɖò ajidonu é ǎ. Amɔ̌, Ablaxamu kpo Sala kpo ɖɔhun ɔ, mǐ sixu ɖó nyikɔ ɖagbe ɖé nú mǐɖée. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ:

  • ‘Nɛ̌ un ka sixu bló gbɔn bɔ Jehovah ma na mɔ nǔ jɛ dò ɖebǔ ɖɔ dó wǔ ye ǎ?’

  • ‘Nyikɔ alɔkpa tɛ ɖó wɛ un ka ɖè ɖò Jehovah gɔ́n?’