Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 9-11

Olivutín Nǔjlɛdonǔwu Tɔn Ɔ

Olivutín Nǔjlɛdonǔwu Tɔn Ɔ

11:16-26

Etɛ akpáxwé vovo olivutín nǔjlɛdonǔwu tɔn ɔ tɔn lɛ ka nɔte na?

  • Atín ɔ: linlin e Mawu ɖó dó akɔjijɛ Ablaxamu tɔn wu é sín jijɛnu

  • Goto ɔ: Jezu e nyí akpáxwé taji ɖé ɖò kúnkan Ablaxamu tɔn mɛ é

  • Ala lɛ: akpáxwé wegɔ́ kúnkan Ablaxamu tɔn tɔn ɔ bǐ

  • Ala e è “gbò . . . síìn” lɛ é: Jwifu jɔnwun ɖěɖee gbɛ́ Jezu lɛ é

  • Ala e è “cá” lɛ é: Klisanwun ɖěɖee è sɔ́ gbigbɔ-mímɛ́ dó ɖè bɔ ye gosin akɔta lɛ mɛ lɛ é

Lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é ɔ, kúnkan Ablaxamu tɔn, enɛ wɛ nyí Jezu kpo mɛ 144 000 lɛ kpo na hɛn nyɔna wá nú “akɔta e ɖò ayikúngban jí lɛ” é.—Hlɔ 11:12; Bǐ 22:18

Etɛ lee linlin Jehovah tɔn e kúnkplá kúnkan Ablaxamu tɔn é jɛnu gbɔn é ka kplɔ́n mì dó wǔ tɔn?