Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 7-8

A ka “Ðò Te, Bo Ðó Jlǒ Ðaxó” À?

A ka “Ðò Te, Bo Ðó Jlǒ Ðaxó” À?

8:19-21

  • “Nǔ e è bló lɛ”: gbɛtɔ́ ɖěɖee ɖò nukún ɖó wɛ bá nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí kaka sɔyi lɛ é

  • “Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́”: hwenu e mɛ yí ami dó ɖè lɛ na gɔ́ nú Klisu bo na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn é

  • “Nukúnɖiɖó ɖé”: Akpá e Jehovah dó bo na hwlɛn mɛ gán gbɔn kú Jezu tɔn kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo gblamɛ é

  • “Ðè ye sín acɛ nǔhɛngbletɔ́ e hɛn ye dó hɛn gantɔ́ na ɔ tɔn mɛ”: è na hwlɛn mɛ gán kpɛɖé kpɛɖé sín nǔ ɖěɖee hwɛhuhu kpo kú kpo nɔ wà dó mɛ wu lɛ é sí