Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ðǒ Didɛ Bo Kpò Ðò Nukún Ðó Nǔ Wɛ kpo Akpakpa Sɔ́ Mɛ Kpo

Ðǒ Didɛ Bo Kpò Ðò Nukún Ðó Nǔ Wɛ kpo Akpakpa Sɔ́ Mɛ Kpo

Sín hwetɛnu wɛ a ka ɖò te kpɔ́n wiwá Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn? Tagba lɛ ɖò finɛ có, a ka ɖò didɛ wɛ kpo sɔxwixwe kpo à? (Hlɔ 8:25) È nɔ gbɛ́ wǎn nú Klisanwun ɖé lɛ, nɔ xò daka ye wu, nɔ wlí ye dó ganmɛ, alǒ tlɛ nɔ gblɔ́n kúdán nú ye. Mɛ gegě ɖevo lɛ ɖò xwi ɖí xá wuvɛ̌ ɖé lɛ wɛ, ɖi azɔn jɛmagbɔ, alǒ mɛxoxwe.

Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó nukún nǔ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo, hwenu e mǐ na ɖò tagba ɖebǔ mɛ é? Mǐ ɖó na na nǔɖuɖu nǔɖiɖi mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe, gbɔn Biblu xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo gblamɛ. Mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó nukúnɖiɖó mǐtɔn jí. (2Kɔ 4:16-18; Eb 12:2) Mǐ ɖó na xoɖɛ, bo byɔ Jehovah ɖɔ é ni na mǐ hlɔnhlɔn e gbigbɔ mímɛ́ tɔn nɔ na mɛ é. (Lk 11:10, 13; Eb 5:7) Tɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na “kú hǔn bo ɖó akɔ́n nǔ lɛ bǐ nu kpo xomɛhunhun kpo.”—Kolo 1:11.

KPƆ́N VIDEO MǏ ÐÓ NA ‘DƐ ÐÒ WEZUN Ɔ NU’: ÐEJI ÐƆ EMI NA YÍ AJƆ Ɔ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • “Nǔmaɖónukún” tɛ lɛ ka sixu jɛ ɖò gbɛmɛ? (Nǔt 9:11, nwt)

  • Hwenu e mǐ ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ é ɔ, nɛ̌ ɖɛxixo ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn?

  • Enyi mǐ ma sɔ́ sixu wà nǔ sukpɔ́ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ lee mǐ ko nɔ bló gbɔn é ǎ ɔ, etɛwu mi ka ɖó na sɔ́ ayi ɖó nǔ e mǐ sixu kpó ɖò wiwa wɛ é jí?

  • Sɔ́ nukún towe ɖó ajɔ ɔ jí

    Etɛ ka na d’alɔ we bɔ a na ɖeji ɖɔ emi na mɔ ajɔ ɔ?