Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 4-6

“Mawu Ðè Lee É Yí Wǎn nú Mǐ Sɔ́ ɔ Xlɛ́ Mǐ”

“Mawu Ðè Lee É Yí Wǎn nú Mǐ Sɔ́ ɔ Xlɛ́ Mǐ”

5:8, 18, 21

Nǔnina gbɛxixɔ tɔn e Jehovah na mǐ é nyí nǔ taji ɖé, bo na klɔ́ cí sín nyikɔ tɔn wu, bo lɛ́ xlɛ́ ɖɔ é ɖ’acɛ bo na ɖu axɔsu, bɔ lee é nɔ kp’acɛ gbɔn é nyɔ́ hú bǐ. Gbɛxixɔ ɔ lɛ́ zɔ́n bɔ mǐ sixu huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn dìn, lobɔ ɖó gbɛxixɔ ɖokpo enɛ ɔ wutu ɔ, mɛ e nɔ ɖótó Mawu lɛ é bǐ na kpéwú bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔnina gbɛxixɔ tɔn ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

  • Mǐɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm biblo kpo nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖi nǔ nú gbɛxixɔ ɔ, bo ba na nyí Jehovah tɔn

  • Wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn jijla nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò wǎn e Jehovah yí nú gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ é sín kpɔ́ndéwú xwedó wɛ.—Mt 22:39; Jn 3:16

Ali ɖevo tɛ lɛ nu un ka sixu ɖexlɛ́ Jehovah ɖɔ nǔnina gbɛxixɔ tɔn ɔ sù nukún ce mɛ ɖè?