Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 12-13

Nùjlɛdonǔwu Jinukún Ðagbe ɔ kpo Gbehan Nyanya ɔ kpo Tɔn

Nùjlɛdonǔwu Jinukún Ðagbe ɔ kpo Gbehan Nyanya ɔ kpo Tɔn

Jezu zán nùjlɛdonǔwu jinukún ɖagbe ɔ kpo gbehan nyanya ɔ kpo tɔn dó xlɛ́ lee é na ɖè Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ, jinukún ɖagbe ɔ ɖó vo nú gbɛ̀ ɔ gbɔn é, kpo hwenu e é na wà mɔ̌ dó é kpo, bɛ́sín xwè 33 H.M. tɔn

13:24

‘Nya ɖé dó jinukún ɖagbe kɛɖɛ dó gle tɔn mɛ’

  • Jinukúndotɔ́ ɔ: Jezu Klisu

  • È dó Jinukún ɖagbe ɔ: È zán gbigbɔ mímɛ́ dó ɖè ahwanvu Jezu tɔn lɛ

  • Gle ɔ: Gbɛ̀ ɔ

13:25

“Hwenu e mɛ lɛ bǐ ɖò amlɔ dɔ́ wɛ zǎnmɛ ɔ, kɛntɔ́ tɔn wá dó gbehan nyanya kɔn nyì gle tɔn mɛ”

  • Kɛntɔ́ ɔ: Awovi

  • Mɛ lɛ bǐ ɖò amlɔ dɔ́ wɛ: Kú mɛsɛ́dó lɛ tɔn

13:30

“Mi jó wè lɛ dó, bonu ye ni sù zɛ̌nzɛ̌n”

  • Jinukún ɖagbe ɔ: Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ

  • Gbehan nyanya ɔ: Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ

“Mi tò hɔn gbehan nyanya lɛ síìn hwɛ̌ . . . ; loɔ, mi bɛ́ jinukún lɛ”

  • Mɛsɛntɔ́ lɛ/nǔkún-yatɔ́ lɛ: Wɛnsagun lɛ

  • È hɔn gbehan nyanya lɛ: È ɖè Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ ɖó vo nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ

  • È bɛ́ dó agɔ̌ mɛ: È xò Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ kplé dó agun e è vɔ́ ɖ’ayǐ é mɛ

Hwenu e nǔkún-yiya hwenu ɔ bɛ́ é ɔ, etɛ ka ɖè Klisanwun nugbǒ lɛ ɖó vo nú Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ?

Lè tɛ nukúnnú mimɔ jɛ nùjlɛdonǔwu enɛ mɛ ka hɛn wá nú mì?