Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe Kpo”

“Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe Kpo”

Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é tɛɖɛ̌ sɛ́n e ɖɔ “sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo” é jí. (Tí 20:12; Mt 15:4) É ɖò wɛn ɖɔ Jezu vo dó ɖɔ xó enɛ ɖó é “nɔ setónú” nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ hwenu é ɖò vǔ é. (Lk 2:51) Hwenu é wá nyí mɛxo é ɔ, é bló tuto bɔ è na kpé nukún dó nɔ tɔn wu ɖò kú tɔn gudo.​—Jn 19:26, 27.

Égbé ɖesu ɔ, Klisanwun winnyawinnya ɖěɖee nɔ setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ lobo nɔ ɖɔ xó nú ye kpo sísí kpo lɛ é nɔ wlí yɛ̌yi nú ye. Nugbǒ ɔ, sɛ́n e ɖɔ mǐ ni setónú nú mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ é ɖò te hwebǐnu. Enyi mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ na bo tlɛ kpò ɔ, mǐ ɖó na kpó ɖò yɛ̌yi wlí nú ye wɛ gbɔn nùnywɛ e ɖò ye sí é yíyí gblamɛ. (Nùx 23:22) Mǐ nɔ lɛ́ wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ mǐtɔn e ko kpò lɛ é gbɔn nukúnkpikpe dó ye wu ɖò lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo akwɛ kpo linu lee é byɔ gbɔn é gblamɛ. (1Ti 5:8) Mǐ na bo tlɛ nyí mɛ winnyawinnya alǒ mɛxo ɔ, ali ɖagbe e nu mǐ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ ɖè é nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ wlí yɛ̌yi nú ye.

KPƆ́N ÐIÐE CICAVÍ TƆN NƐ̌ UN KA SIXU NƆ ÐƆ XÓ NÚ MƐJITƆ́ CE LƐ GBƆN? Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu é ka sixu vɛwǔ nú we ɖɔ a ni ɖɔ xó xá mɛjitɔ́ towe lɛ?

  • Nɛ̌ a ka sixu wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ towe lɛ gbɔn hwenu e a ɖò xó ɖɔ nú ye wɛ é?

  • Etɛwu é ka nyí nùjɔnǔ ɖɔ a ni tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖɔ xó xá mɛjitɔ́ towe lɛ? (Nùx 15:22)

    Xóɖiɖɔ xá mɛjitɔ́ towe lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na gézé ɖò gbɛzán towe mɛ