Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Gbeɖiɖó lɛ xlɛ́ ɖɔ é cí ɖɔ mɛ winnyawinnya e ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ lɛ é sín kɛ́n fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ tawun ɖɔhun. Etɛ mi ka lin ɖɔ è sixu wà dó tagba enɛ wu?

Nùxwlémɛ: Xójlawema elɔ ɖè wě ɖé lɛ xá mɛ dó lee mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn gbɔn é, kpo lee mɛjitɔ́ yetɔn lɛ sixu gɔ́ alɔ nú ye gbɔn é kpo wu.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Etɛ ka na zɔ́n bɔ alɔwliwli ɖé na ɖó awǎjijɛ?

Wemafɔ: Efɛ 5:33

Nugbǒ: Alɔwliwli lɛ na ɖó awǎjijɛ hwenu e ye jinjɔn wanyiyi kpo sísí kpo jí é.

CINQ QUESTIONS À SE POSER SUR L’ORIGINE DE LA VIE (lf)

Nùkanbyɔ: Enyi nùkanbyɔ taji lɛ ɖi fí e mǐ jɔ sín é jɛ atɛ mɛ ɔ, etɛ jí mi ka lin ɖɔ mǐ ɖó na sɔ́ nùɖiɖi mǐtɔn jinjɔn?

Wemafɔ: Eb 11:1

Nùxwlémɛ: Lee wemafɔ ɔ xlɛ́ gbɔn é ɔ, nùnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni sɔ́ nùɖiɖi mǐtɔn jinjɔn nǔ e wu è sixu “ganjɛ” lɛ é jí, ye wɛ nyí kúnnuɖenú e wu è sixu ɖeji dó lɛ é. Alɔnuwema elɔ ɖɔ xó dó nùkanbyɔ taji e kúnkplá fí e mǐ jɔ sín é atɔ́ɔ́n jí, kpodo nǔ e kúnnuɖenú ɖejid’ewu lɛ xlɛ́ é kpo wu.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.