Nɔví nyɔnu ɖyɔvǐ ɖé ɖò nǔ xwlé klasi gbɛ́ tɔn lɛ wɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Février 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Nùxwlémɛ lɛ dó Réveillez-vous! kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔnmɛ dó fí e gbɛ̀ ɔ jɔ sín é kpo wu. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Tónúsíse nú Jehovah Nɔ Hɛn Nyɔna Gègě Wá

Wanyiyi sísɛ́ Jehovah b’ɛ xlɛ́ ali e mǐ ɖó na mlɛ́ é mǐ bonu mǐ na dó ɖu gbɛviví.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Klisu Jiya Dó Ta Mǐtɔn Mɛ

Kú Jezu tɔn na xósin nú jidómɛ Satáan tɔn e kúnkplá gbejininɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ tɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bonu Ye Ni Ðó Nùɖiɖi Jɔ Nùɖiɖi nú Gbɛɖotɔ́ Ɔ

Etɛ vǐ towe lɛ ka nɔ lin dó fí e gbɛ̀ ɔ jɔ sín é wu? Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ ye bonu ye na ɖi nǔ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ ɔ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

‘Jla Xwè E Mɛ Jehovah Na Jɔwu Mɛ É Sín Wɛn’

Xwè e mɛ Mawu Mavɔmavɔ na jɔwu mɛ dó é ɔ, xwè jɔnwun lě ɖé wɛ à? Nɛ̌ táan enɛ ka cá kàn xá Axɔsuɖuto ɔ sín wɛnɖagbejlajlazɔ́ ɔ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zǎn Wema Jinjɔn Biblu Jí lɛ kpo Nùnywɛ Kpo

Azɔ̌ syɛnsyɛn kpo akwɛ gègě kpo wɛ é nɔ byɔ cobɔ è nɔ zǐn wema lɛ bo nɔ sɛ́dó agun lɛ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Nɔ ɖó ayi te hwenu e a ɖò wema sɔ́ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jinukúnsin Yɔyɔ̌ kpo Ayikúngban Yɔyɔ̌ kpo Na Hɛn Awǎjijɛ Wá

“Jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ kpo” e sín akpá e Mawu dó é ɔ, tinmɛ tɛ é ka ɖó nú mǐ ɖò égbé?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ E Ðó Nukún Wɛ Mi Ðè ɔ Ni Dó Xomɛhunhun nú Mi

Nukúnɖiɖo cí gandotɔnu ɖé ɖɔhun. Tamɛ linlin dó akpá e Mawu dó ɖò Xó tɔn mɛ lɛ é jí nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn awǎjijɛ mǐtɔn kpo gbejininɔ mǐtɔn kpo wu ɖò awě tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ hwenu.