Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LEVÍI VÍ LƐ 14-15

Sinsɛn Mimɛ̌ ɔ Nɔ Byɔ Ðɔ È Ni Nɔ Mimɛ̌ Jí

Sinsɛn Mimɛ̌ ɔ Nɔ Byɔ Ðɔ È Ni Nɔ Mimɛ̌ Jí

15:13-15, 28-31

Bo na dó hɛn mǐɖée ɖó wanyiyi Mawu tɔn mɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ mimɛ̌ jí ɖò xomɛ kpo wěxo kpo. Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ enyi gbɛ̀ ɔ na bo nɔ wà nǔ gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ ɖó na nɔ xwedó nǔgbododó Jehovah tɔn e kúnkplá mimɛ̌jininɔ ɖò agbaza lixo, walɔ lixo, kpo gbigbɔ lixo kpo lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́. Mǐ nɔ nyi alɔ nú nǔ ɖebǔ e nyí nǔ blíblí ɖò Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ lɛ é wiwa.

Nɛ̌ gudo didó nǔgbododó gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ ka nɔ hɛn lè wà nú mì gbɔn?