Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

14-20 Décembre

LEVÍI VÍ LƐ 12-13

14-20 Décembre
  •  Han 140 kpo Ðɛ Kpo

  • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 1)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN