Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NǓÐEXLƐ́MƐ 10-12

È Hu ‘Kúnnuɖetɔ́ We’ Bɔ È Lɛ́ Fɔ́n Ye Wá Gbɛ̀

È Hu ‘Kúnnuɖetɔ́ We’ Bɔ È Lɛ́ Fɔ́n Ye Wá Gbɛ̀

11:3-11

  • ‘Kúnnuɖetɔ́ We’: Gbɛ̌ta klewun nɔví sunnu yí ami dó ɖè ee ɖò nukún kpé dó nǔ wu wɛ hwenu e è ɖó Axɔ́suɖuto Mawu tɔn ayǐ ɖò 1914 é tɔn

  • È hu ye: Ee ye “dó ati” bo ɖɔ Mawuxó nú xwè atɔn adaɖé gudo é ɔ, è “hu” ye hwenu e è wlí ye dó gankpá mɛ bɔ ye ma sɔ́ sixu wà nǔɖe ǎ é

  • È lɛ́ fɔ́n ye wá gbɛ̀: Ðò vivɔnu xwè atɔn adaɖé nǔjlɛdonǔwu tɔn lɛ tɔn ɔ, ye lɛ́ fɔ́n wá gbɛ̀ hwenu e è ɖè ye tɔ́n sín gankpá mɛ, bɔ ye lɛ́ jɛ nukún kpé dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu jí é