Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ayikúngban ɔ “Nu Sin” Ɔ

Ayikúngban ɔ “Nu Sin” Ɔ

Azɔn gegě wɛ acɛkpikpa lɛ ko d’alɔ togun Jehovah tɔn ɖò hwenuxó mɛ. (Ɛsd 6:1-12; Ɛst 8:10-13) Ðò hwe mǐtɔn lɔmɔ̌ nu ɔ, mǐ ko mɔ bɔ “ayikúngban ɔ,” enɛ wɛ nyí acɛkpikpa gbɛ̀ elɔ tɔn sín hagbɛ̌ e nɔ nɔ jlɛ̌ jí é ɖé lɛ, “nu” ya e Satáan Awoví e nyí “Dlagɔ́ɔn ɔ” é nɔ sísɛ́ mɛ lɛ bɔ ye nɔ dó nú togun Mawu tɔn é sín “sin.” (Nǔ 12:16) Hweɖelɛnu ɔ, Jehovah “Mawu e nɔ hwlɛn mǐ gán é” sixu sísɛ́ acɛkpatɔ́ lɛ bɔ ye cyɔn alɔ togun tɔn jí.—Ðɛ 68:21; Nǔx 21:1.

É ɖò mɔ̌ có, enyi è wlí we dó gankpá mɛ ɖó nǔɖiɖi towe wu ɔ ka lo? Kúdeji ɖɔ Jehovah ɖò xɛ nya ɖò jǐ we wɛ. (Bǐ 39:21-23; Ðɛ 105:17-20) Kúdeji ɖɔ nǔɖiɖi towe na hɛn lè wá nú we, bɔ gbeji e a ɖè é ka nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví towe e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é.—Fili 1:12-14; Nǔ 2:10.

KPƆ́N VIDEO NƆVÍ MǏTƆN CORÉE TƆN ÐĚÐEE È ÐÈ NYITE LƐ É Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu è ka wlí nɔví mǐtɔn e ɖò Corée du Sud lɛ é afatɔ́n mɔkpan dó gankpá mɛ ɖò xwè lɛ vlamɛ?

  • Gbetakɛ́n e è ɖetɔ́n ɖò hwɛɖiɖɔ linu é tɛ lɛ ka zɔ́n bɔ è yawǔ ɖè nɔví mǐtɔn ɖé lɛ tɔ́n sín gankpá mɛ?

  • Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ nɔví mǐtɔn e è wlí dó gankpá mɛ ɖó nǔɖiɖi yetɔn wu gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ agaɖanu dìn lɛ é gbɔn?

  • Nɛ̌ mǐ ka ɖó na zán vivo e mǐ ɖó bo na sɛn Mawu dìn lɛ é gbɔn?

  • Enyi hwɛ ɖebǔ kpa mǐ ɔ, mɛ ɖokpo géé tɛ wu é ka nɔ sín?

Nɛ̌ un ka nɔ zán vo e un vo bo na sɛn Mawu é gbɔn?