Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nɔ Huzu Alɔ Sɔgbe Xá Ninɔmɛ Lɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nɔ Huzu Alɔ Sɔgbe Xá Ninɔmɛ Lɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Mɛ yí ami dó ɖè lɛ kpo lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ kpo ɖò gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ ylɔ́ wɛ ɖɔ ye ni wá yí “sin e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ . . . vɔ̌nu.” (Nǔ 22:17) Sin nǔjlɛdonǔwu tɔn enɛ nɔte nú nǔ e Jehovah sɔnǔ na, bá dó hwlɛn gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí lɛ é bǐ. Bo na dó d’alɔ gbɛtɔ́ e ɖó aca kpo nǔɖiɖi kpo vovo lɛ é ɔ, mǐ ɖó na xwlé “wɛnɖagbe mavɔmavɔ” ɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo ɖò ali e nu é na dɔn ye ɖè é.—Nǔ 14:6.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔ́ xóta kpo wemafɔ Biblu tɔn kpo e na byɔ mɛ e ɖò xá towe mɛ sín ayi mɛ lɛ é ɖé. A sixu sɔ́ xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖé alǒ xóta ɖebǔ e a ko zán bɔ é hɛn lè wá é ɖé. Xóta kpo wemafɔ Biblu tɔn kpo tɛ lɛ mɛ lɛ ka nɔ yí wǎn na ganji? Nǔ yɔyɔ̌ ɖé ka jɛ agaɖanu dìn bɔ mɛ lɛ ɖò xó ɖɔ d’eji wɛ vlafo à? Etɛ ka na dɔn sunnu ɖé alǒ nyɔnu ɖé?

  • Nɔ dó gbè mɛ sɔgbe xá aca xá ɔ mɛ tɔn dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ towe lɛ.2Kɔ 6:3, 4

  • Nǔ wema kpo video kpo e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é ni má we, bonu a ni nɔ xwlé mɛɖebǔ e ɖó jlǒ é

  • Nɔ yí wema kpo video kpo lɛ dó gbè e mɛ e a sixu mɔ ɖò fí e agun ɔ nɔ ɖekúnnu gbɔn lɛ é nɔ dó lɛ é mɛ

  • Nɔ huzu xóta towe sɔgbe xá hudo xwétɔ́ ɔ tɔn lɛ. (1Kɔ 9:19-23) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a sè ɖɔ mɛvívɛ́ ɖé kú nú xwétɔ́ ɔ ɖò agaɖanu dìn ɔ, etɛ a ka na ɖɔ n’i?

KPƆ́N VIDEO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ E BƆ D’EWU LƐ É:

  • Xóta tɛ jí wɛnjlatɔ́ ɔ ka jɛ xó ɖɔ dó jí xá xwétɔ́ ɔ?

  • Etɛ ka jɛ ɖò xwétɔ́ ɔ sín gbɛzán mɛ?

  • Wemafɔ Biblu tɔn tɛ lɛ ka nyɔ́ hugǎn ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ? Etɛwu?

  • Nɛ̌ a ka nɔ huzu nǔxwlémɛ towe lɛ bonu ye na dɔn mɛ e ɖò fí e agun towe nɔ ɖɔ Mawuxó gbɔn lɛ é gbɛn?