Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NǓÐEXLƐ́MƐ 17-19

Ahwan Mawu Tɔn E Na Ðó Nǔ Ahwan lɛ Bǐ Nu É

Ahwan Mawu Tɔn E Na Ðó Nǔ Ahwan lɛ Bǐ Nu É

19:11, 14-16, 19-21

Etɛwu Jehovah “Mawu wanyiyi kpo fífá kpo nɔ ɔ” ka zɔ́n Vǐ tɔn ee nyí “Gǎn fífánɔ” é ɖɔ é ni fun ahwan?2Kɔ 13:11; Eza 9:5.

  • Jehovah kpo Jezu kpo nɔ yí wǎn nú nǔjlɔjlɔwiwa bo nɔ gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa

  • Enyi è sú kún dó nú mɛ nyanya lɛ ɔ jɛn fífá mavɔmavɔ kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo na tíìn

  • Sɔ́ wewé lɛ kpo akwɛnúvɔ fɛ́ɖɛ́fɛ́ɖɛ́ wewé mímɛ́ ɔ kpo xlɛ́ ɖɔ ahwangɔnu jixwé tɔn Mawu tɔn na “fun ahwan kpo hwɛjijɔ kpo”

Etɛ mǐ ka sixu wà bá dó kúdeji ɖɔ mǐ na gán ɖò ahwan taji enɛ hwenu?—Sof 2:3