Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 19-20

‘Mi Hɛn Ayi Dó Miɖée kpo Lɛngbɔ̌kpó ɔ Bǐ kpo Wu’

‘Mi Hɛn Ayi Dó Miɖée kpo Lɛngbɔ̌kpó ɔ Bǐ kpo Wu’

20:28, 31, 35

Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ na nǔɖuɖu lɛngbɔ̌ lɛ, nɔ nya xɛ ɖò ye jí, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó ye wu, lobo nɔ flín ɖɔ hun xɔ akwɛ Klisu tɔn wɛ è dó xɔ lɛngbɔ̌ ɖokpo ɖokpo na. Mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌ dó lɛngbɔ̌kpó ɔ tamɛ Pɔlu ɖɔhun lɛ é sín nǔ nɔ sù Klisanwun lɛ nukúnmɛ tawun, bɔ ye nɔ lɛ́ yí wǎn nú ye.