Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Agun ɖé xwedó gbeta e kɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ wá é

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 15-16

Gbeta E Jinjɔn Xó Mawu Tɔn Jí Bɔ Mɛ Bǐ Yí Gbè Na É Ðé

Gbeta E Jinjɔn Xó Mawu Tɔn Jí Bɔ Mɛ Bǐ Yí Gbè Na É Ðé

Etɛ lee è ɖeɖɛ xó enɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

15:1, 2—Nɔ sɔ́ hwiɖée hwe bo nɔ yì agbɔ̌n jí. Pɔlu kpo Baanabasi kpo ɖeɖɛ xó ɔ yeɖesunɔ ǎ, loɔ, ye ba alixlɛ́mɛ tutoblonunu Jehovah tɔn tɔn.

15:28, 29—Nɔ ɖeji dó tutoblonunu Mawu tɔn wu. Agun ɔ ɖeji ɖɔ Jehovah na nɔ gudo nú nǔ lɛ gbɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo Klisu Jezu kpo gblamɛ.

16:4, 5—Nɔ setónú. Ee agun lɛ xwedó alixlɛ́mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn é ɔ, ye yì nukɔn.