È ɖò han jì wɛ ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɖé hwenu ɖò Afrique du Sud

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Décembre 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó linlin e wu gbɛ̀ ɔ dó tíìn é kpo akpá e Mawu dó dó sɔgudo wu é kpo jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Yadonúmɛtɔ́ Akowunká ɖé Huzu Kúnnuɖetɔ́ Kanɖodónǔwutɔ́ Ðé

Nú Biblu kplɔ́n wɛ a ɖè bo ma ko bló baptɛm ǎ ɔ, a ka na wà nǔ Solu ɖɔhun, bo yawǔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e a kplɔ́n lɛ é à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Baanabasi kpo Pɔlu kpo Bló Bɔ Mɛ lɛ Huzu Ahwanvu Ðò Fí Línlín Lɛ

Gbeklánxámɛ ɖè tawun có, Baanabasi kpo Pɔlu kpo w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo d’alɔ mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ bɔ ye huzu Klisanwun.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Alɔdidó ‘Mɛ E Ðó Ninɔmɛ Ayi Mɛ Tɔn E Jɛxa lɛ É’ Bonu Ye Na Huzu Ahwanvu

Nɛ̌ mǐ ka nɔ w’azɔ̌ xá Jehovah dó bló bɔ mɛ lɛ nɔ huzu ahwanvu gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Gbeta E Jinjɔn Xó Mawu Tɔn Jí Bɔ Mɛ Bǐ Yí Gbè Na É Ðé

Etɛ lee è ɖeɖɛ ninɔmɛ enɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n we?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jihan kpo Awǎjijɛ kpo Dó Kpa Susu nú Jehovah

Ðagbe tɛ han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ jiji ka sixu wà nú mǐ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛsɛ́dó Pɔlu Tɔn Ðò Wɛnɖagbejijla kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Linu

Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn ɖò sinsɛnzɔ́ mǐɖesu mɛtún ɔ tɔn mɛ gbɔn?

DƆKÚN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

‘Mi Hɛn Ayi Dó Miɖée kpo Lɛngbɔ̌kpó ɔ Bǐ kpo Wu’

Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ na nǔɖuɖu lɛngbɔ̌ lɛ, nɔ nya xɛ ɖò ye jí, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó ye wu, lobo nɔ flín ɖɔ hun xɔ akwɛ Klisu tɔn wɛ è dó xɔ lɛngbɔ̌ ɖokpo ɖokpo na.