Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ZAKALÍI 1-8

“Hɛn Jwifu Ðokpo Sín Awu Ðaxó Sín Tó Majomajo”

“Hɛn Jwifu Ðokpo Sín Awu Ðaxó Sín Tó Majomajo”

8:20-23

Sunnu wǒ e gosin gbè akɔta lɛ bǐ tɔn mɛ lɛ é na hɛn jwifu ɖokpo sín awu ɖaxó sín tó majomajo, bo na ɖɔ: “Mǐ jló na xwedó mi.” Ðò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ e gosin akɔta lɛ bǐ mɛ lɛ é ɖò ahwan nyì wá gɔ́ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ wɛ, bo ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ

Ali tɛ lɛ nu lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ ka nɔ nɔ gudo nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖè?

  • Ye nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ kpo ayi yetɔn bǐ kpo

  • Ye nɔ nɔ gudo nú azɔ̌ ɔ ɖò akwɛzinzan linu kpo ayi yetɔn bǐ kpo