Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Etɛwu ninɔmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ ka fɔ́n bo ɖò nylànylá d’eji wɛ?

Wemafɔ: Jel 10:23

Nùxwlémɛ: Xójlawema elɔ tinmɛ nǔ e wu gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖò sɔgudo ɖagbeɖagbe ɖé ɖó nukún wɛ é.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à?

Wemafɔ: Ðɛ 83:18, nwt

Nùxwlémɛ: Xota elɔ ɖɔ xó dó nyikɔ Mawu tɔn sín tinmɛ kpo nǔ e wu mǐ ɖó na zán nyikɔ enɛ kpo wu. [Hun dó xota “D’après la Bible : Le nom de Dieu” jí.]

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Kɛntɔ́ mǐtɔn kú ɔ ka na wá gɔn nǔ hu gbè ɖokpo à?

Wemafɔ: 1Kɔ 15:26

Nugbǒ: Jehovah na ɖè kú síìn bǐ mlɛ́mlɛ́.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.