Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mɛ bǐ wɛ nɔ ba ɖɔ lanmɛ emitɔn ni nɔ ganji. Etɛ mi ka lin ɖɔ mǐ sixu wà bɔ azɔn sɔ́ na ɖedó mǐ ǎ?

Wemafɔ: Nùx 22:3

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖɔ xó dó afɔ ɖěɖee mǐ sixu ɖè bá nyí nùnywɛtɔ́ lobɔ azɔn ma sɔ́ na lɛ́ ɖedó mǐ ǎ lɛ é jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Mawu wɛ nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ à alǒ nǔ ɖevo lɛ wɛ?

Wemafɔ: Jɔb 34:10

Nugbǒ: Mawu wɛ nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ gbeɖé ǎ. Loɔ, Awovi, gbɛtɔ́ ɖěɖee nɔ wá gbeta masɔgbe lɛ kɔn é, kpo nǔmaɖónukún lɛ kpo wɛ nɔ zɔ́n wuvɛ̌ mimɔ lɛ. Hwenu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɛ é ɔ, Mawu ɖò finɛ bo na d’alɔ mǐ. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu tawun.

ETƐWU È KA ÐÓ NA KPLƆ́N BIBLU? (Video)

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ Mawu sín acɛ glɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè à? [Jǒ è dó nú é na xósin.] Nǔ e Biblu ɖɔ é sixu kpaca mi. Video klewun elɔ tinmɛ. [Xò video ɔ.]

Nùxwlémɛ: Wemata 11gɔ́ wema elɔ tɔn ɖɔ xó dó nǔ e wu Mawu tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ dó ɖè é kpo nǔ e é lin bo na wà nú wuvɛ̌ mimɔ é kpo jí. [Xwlé wema Biblu Kplɔ́n Mɛ alǒ Kplɔ́n Mǐ mɛ ɔ.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.