Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 52-59

“Sɔ́ Nǔ Linlin Towe Dó Alɔ Mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ”

“Sɔ́ Nǔ Linlin Towe Dó Alɔ Mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ”

Davidi gbɔn mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn gègě mɛ dín ɖò gbɛzán tɔn mɛ. Hwenu e é wlan Ðɛhan 55gɔ́ ɔ é ɔ, é ko jiya nǔ elɔ lɛ tɔn . . .

  • Mɛzunzun

  • Yadonumɛ

  • Hwɛdómɛɖée Syɛnsyɛn

  • Awěxomɛ Xwédo Tɔn

  • Azɔn

  • Mɛzinzan

Agban kpinkpɛn Davidi tɔn lɛ cí nǔ e è ma sixu hɛn ǎ é ɖɔhun có, é mɔ ali bo tɔ́n sín mɛ. Davidi ɖè wě elɔ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ n’i b’ɛ wlan é xá mɛ ɖevo e nǔ sixu cí mɔ̌ na lɛ é: “Sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ.”

Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wemafɔ enɛ gbɔn ɖò égbé?

55:23

  1. Xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó Jehovah bo ɖɔ tagba, adohu adohu, alǒ linkpɔ́n ɖebǔ e mɛ a ɖè é n’i

  2. Ba Alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn kpo alɔdo tɔn kpo ɖò Xó tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo mɛ

  3. Wà nǔ e ɖò jlɛ̌ jí bɔ a sixu wà é dó túntún da kpò nú ninɔmɛ ɔ sɔgbe kpo nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpo