Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 45-51

Jehovah Na Gbɛ́ Mɛ E Hwɛ Tɔn Vɛ́ N’i Tlili Ðò Ayi Mɛ É Ǎ

Jehovah Na Gbɛ́ Mɛ E Hwɛ Tɔn Vɛ́ N’i Tlili Ðò Ayi Mɛ É Ǎ

Hwenu e Natáan dɔn Davidi sín ayi wá hwɛ syɛnsyɛn e é hu xá Bɛtisabe é jí gudo é wɛ Davidi wlan Ðɛhan 51gɔ́ ɔ. Ayixa Davidi tɔn xò hun xá ɛ, bɔ é sɔ́ éɖée hwe bo yí hwɛgbe.2Sa 12:1-14.

Davidi hu hwɛ, amɔ̌, é hɛn ɔ é na lɛ́ mɔ éɖée mɛ ɖò gbigbɔ lixo

51:5, 6, 10-14, 19

  • Cobonu hwɛ tɔn na vɛ́ n’i bonu é na yí gbè tɔn ɔ, wǔ kú i ɖò ayixa mɛ b’ɛ na alě

  • Xomɛ e Mawu sìn dó è ɔ ɖó wuvɛ̌ n’i sɔmɔ̌ bɔ é cí mɛ e è cɛ́ xú dó lanmɛ na é ɖɔhun

  • É ba tawun ɖɔ Mawu ni sɔ́ hwɛ kɛ emi, emi ni mɔ emiɖée mɛ ɖò gbigbɔ lixo, lobo ɖó awǎjijɛ e emi ko ɖó ɖ’ayǐ é

  • É sɔ́ éɖée hwe bo savo nú Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi bonu emi na tɛnkpɔn bo ɖó jlǒ e nɔ setónú é

  • É ganjɛ hwɛsɔkɛ mɛ Jehovah tɔn wu