Wɛnjlatɔ́ lɛ ɖò tlati lɛ zán wɛ ɖò Malte

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juin 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Réveillez-vous! kpo tlati mǐtɔn lɛ kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðeji Dó Jehovah Wu Bo Wà Ðagbe

Zǎn wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe e ɖò Ðɛhan 37gɔ́ ɔ mɛ lɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji—Video lɛ Zinzan Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ

Etɛwu mǐ ka ɖó na zán video mǐtɔn lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ? Nɛ̌ ye ka sixu dó jɛ̌ kɔ nú mɛkplɔnkplɔn mǐtɔn gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Nɔ Gudo nú Mɛ E Ðò Azɔnzan Jí lɛ É

Xó e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Davidi b’ɛ wlan ɖò Ðɛhan 41gɔ́ ɔ mɛ lɛ é sixu dó wusyɛn lanmɛ nú Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ e ɖò azɔnzan jí alǒ wuvɛ̌ mɛ égbé lɛ é.

DƆKÚN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Na Gbɛ́ Mɛ E Hwɛ Tɔn Vɛ́ N’i Tlili Ðò Ayi Mɛ É Ǎ

Ðò Ðɛhan 51gɔ́ ɔ mɛ ɔ, Davidi tinmɛ hwɛ syɛnsyɛn e wà nǔ dó wǔ tɔn é. Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ lɛ́ mɔ éɖée mɛ ɖò gbigbɔ lixo?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Axɔsuɖuto Ɔ—Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É

Zǎn nùkanbyɔ lɛ dó ɖɔ xó dó nǔ e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ko bló sín 1914 lɛ é jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Sɔ́ Nǔ Linlin Towe Dó Alɔ Mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ”

Wěɖexámɛ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Davidi b’ɛ ɖò Ðɛhan 55:23 mɛ é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò tagba, adohu adohu, alǒ linkpɔ́n ɖebǔ jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mawu Wɛ Nyí Alɔgɔnúmɛtɔ́ Ce

Davidi kpa susu nú Jehovah ɖó Xó tɔn wu. Wemafɔ Biblu tɔn tɛ lɛ ka ko d’alɔ we bɔ a dɛ ɖò tagba lɛ nu?