Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ ka nyí linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ?

Wemafɔ: Bǐ 1:28

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é na jɛnu?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é na jɛnu?

Wemafɔ: Eza 55:11

Hweɖevonu: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e linlin Mawu tɔn na jɛnu é?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e linlin Mawu tɔn na jɛnu é?

Wemafɔ: Ðɛ 37:10, 11

Hweɖevonu: Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na ɖu lè akpá e Mawu dó lɛ é tɔn?

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN MÍMÁ (14 mars–7 avril):

“Mǐ jló na ylɔ́ we nú nǔwiwa taji e gbɛtɔ́ livi mɔkpan na wá tɛn tɔn mɛ é ɖé. Flǐn kú Jezu tɔn tɔn wɛ.” Sɔ́ mɛylɔwema ɖokpo nú mɛ ɔ. “Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ lɛ́vɔ ylɔ́ we nú xóɖiɖɔ e è na xwlé mɛ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifó e na jɛ nukɔn na é mɛ é.”

Hweɖevonu, Enyi Mɛ ɔ Ðè Jlǒ Xlɛ́ ɔ Nɛ: Etɛwu Jezu ka kú?