Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 34-35

Nǔ Baɖabaɖa E Mɛ Gbɛ̌ Nyanya lɛ Didó Nɔ Tɔ́n Kɔ Dó lɛ É

Nǔ Baɖabaɖa E Mɛ Gbɛ̌ Nyanya lɛ Didó Nɔ Tɔ́n Kɔ Dó lɛ É

34:1, 2, 7, 25

Nǔgbo wɛ ɖɔ nɔzo mǐtɔn lɛ, azɔ̌gbɛ́ mǐtɔn lɛ, alǒ wemaxɔmɛvígbɛ́ mǐtɔn lɛ ɖó jijɔ ɖagbe ɖé lɛ, amɔ̌, enɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ ye nyí gbɛ̌ ɖagbe lɛ wɛ à? Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn ɖɔ mɛɖé nyí gbɛ̌ ɖagbe alǒ gbɔ?

  • Gbɛ̌didó xá ye ka na d’alɔ mì bɔ na hɛn kancica e ɖò nyi kpo Jehovah kpo tɛntin é kpɔ́n te d’eji à?

  • Etɛ nǔ e jí ye nɔ ɖɔ xó dó lɛ é ka nɔ xlɛ́ dó nǔ e ɖò taji nú ye lɛ é wu?—Mt 12:34

KANBYƆ HWIÐÉE ÐƆ: ‘Etɛ gbɛ̌ e un nɔ dó lɛ é ka ɖò wiwa dó kancica e ɖò nyi kpo Jehovah kpo tɛntin é wu wɛ?’