Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Mi Bɛ́ Vodun Mitɔn lɛ Bǐ Síìn”

“Mi Bɛ́ Vodun Mitɔn lɛ Bǐ Síìn”

Jehovah ko dó sɛ́n ɖé dó vodunsinsɛn wu ǎ có, Jakɔbu tuùn ɖɔ éyɛ kɛɖɛ wɛ è ɖó na sɛn. (Tí 20:3-5) Enɛ wu ɔ, ee Jehovah ɖɔ nú Jakɔbu ɖɔ ni lɛkɔ yì Betɛli é ɔ, é byɔ mɛtɔn lɛ bǐ ɖɔ ye ni bɛ́ vodun yetɔn lɛ bǐ nyi gbě. Jakɔbu bɛ́ vodun lɛ, kaka jɛ tógbé e mɛ lɛ dó bo nɔ dó mɔ tílá na lɛ é jí nyi gbě. (Bǐ 35:1-4) É ɖò wɛn ɖɔ nǔ enɛ lɛ e Jakɔbu wà é víví nú Jehovah.

Nɛ̌ mǐ ka sixu sɛn Jehovah ɖokponɔ géé gbɔn égbé? Nǔ taji e mǐ ɖó na wà é ɖokpo wɛ nyí alɔ nyinyi nú nǔ ɖebǔ e cá kan xá vodunsinsɛn alǒ awovínúwiwa é. Enɛ sixu byɔ ɖɔ mǐ ni fɔ nǔ e cá kan xá nǔɖoyɛswímɛ lɛ é nyi gbě bo gbéjé nǔ e mǐ nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é kpɔ́n ganji. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔjijlɛ́ alǒ nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é ka ɖò wema alǒ fímu e un nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é mɛ wɛ à? Majiki, nǔnyiylɔ́númɛ, alǒ gbesadómɛ ɖi nǔ e hwɛ́n bo ma nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ǎ é ɖò nǔ e un nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é mɛ wɛ à? Mǐ ɖó na nɔ zɔ nú nǔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́.—Ðɛ 97:10.

KPƆ́N NǓKPINKPƆN-DÓ-KPLƆ́N-NǓ “MI LODǑ ÐÒ AWOVÍ NUKƆN” Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Tagba tɛ Biblu kplɔntɔ́ e nɔ nyí Prisca é ka mɔ?

  • Enyi hwiɖesu alǒ mɛ e a tuùn é, abǐ mɛ e a nɔ kplɔ́n Biblu xá é ɖò xwi ɖí xá awovínúwiwa wɛ ɔ, etɛwu é ka nyí nǔnywɛnú ɖɔ è ni ba alɔdó mɛxo agun tɔn lɛ tɔn?

  • Lodǒ ɖò Awoví nukɔn bo sɛkpɔ́ Mawu.—Ja 4:7, 8

    Nú mǐ ɖò alɔcyɔnmɛji Jehovah tɔn ba wɛ ɔ, etɛ lɛ mǐ ka ɖó na bɛ́ nyi gbě?

  • Nǔ taji tɛ Prisca ka wà?

  • Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ a ka sixu nyi alɔ nú nǔwiwa ɖěɖee sixu dɔn we dó awovínúwiwa mɛ lɛ é ɖè ɖò fí e a nɔ nɔ é?