Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

27 Avril–3 Mai

BǏBƐ̌MƐ 34-35

27 Avril–3 Mai
  •  Han 28 kpo Ðɛ Kpo

  •  Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 1)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN