Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 32-33

A ka Ðò Alɔ Dó Wɛ Bá Mɔ Nyɔna ɖé À?

A ka Ðò Alɔ Dó Wɛ Bá Mɔ Nyɔna ɖé À?

32:25-29

Enyi mǐ ba na mɔ nyɔna Jehovah tɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na dó gǎn bɔ nǔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ na nɔ mya nukún nú mǐ jɛ nukɔn. (1Kɔ 9:26, 27) Nú mǐ ɖò Jehovah sɛn wɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ wà nǔ lee Jakɔbu wà nǔ gbɔn hwenu e é ɖò alɔ dó xá wɛnsagun ɔ wɛ é. Mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò nyɔna Jehovah tɔn ba wɛ majomajo gbɔn nǔ elɔ lɛ wiwa gblamɛ:

  • Nǔsisɔ nú kplé agun tɔn lɛ ganji

  • Kúnnuɖiɖe ɖò gbesisɔmɛ

  • Gǎndidó bo na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò agun ɔ mɛ

Ninɔmɛ towe lɛ na bo vɛwǔ gbɔn ɖebǔ hǔn, nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah hwebǐnu dó byɔ alɔdó tɔn, bo nɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni kɔn nyɔna tɔn dó gǎn e dó wɛ a ɖè bo ɖò sinsɛn ɛ wɛ lɛ é jí.

KANBYƆ HWIÐÉE ÐƆ: ‘Ali tɛ lɛ nu é ka byɔ ɖɔ má lɛ́ dó gǎn d’eji ɖè ɖò gbɛzán ce mɛ bá dó mɔ nyɔna Jehovah tɔn?’