Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | BǏBƐ̌MƐ 31

Jakɔbu kpo Labáan kpo Jɛ Fífá Sín Akɔ

Jakɔbu kpo Labáan kpo Jɛ Fífá Sín Akɔ

31:44-53

Etɛwu Jakɔbu kpo Labáan kpo ka tun awinnya te?

  • É na nyí kúnnuɖenú nú aligbɔntɔ́ lɛ ɖɔ ye jɛ fífá sín akɔ

  • É na nɔ flín ye ɖɔ Jehovah ɖò kpinkpɔn wɛ ɖɔ ye ka na nɔ gbeji nú fífá sín akɔ e ye jɛ é à jí

Égbé ɔ, Jehovah nɔ ba ɖɔ mǐ ni nɔ fífá mɛ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo mǐtɔn lɛ. Nɛ̌ afɔɖiɖe atɔn elɔ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò hun jɛ dó fífá jí wɛ, alǒ enyi fífá ma sɔ́ ɖè ǎ ɔ, mǐ na bló b’ɛ na lɛ́ wá gbɔn?